REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 08.01.2024

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KONKURS HAIP
 2. Organizatorem Konkursu jest Nanobauer Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Krakowskiej 6A
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553017137429 w terminie 08.01.2024 - 31.01.2024

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (uczestniczką) może być każda osoba fizyczna, która:

  a) posiada pełne zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) spełnienie warunków Konkursu określonych w poście konkursowym.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest: HAIP uniwersalny środek czyszczący w ilości: 3 (jeden Zwycięzca na profilu facebook) w dniach 08.01- 31.01.2024. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, spełnili wszystkie zasady przedstawione w poście na Facebook.

§ 4 ZASADY

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook - w wiadomoúci prywatnej. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien napisać wiadomość elektroniczną na adres o.szuper@nanobauer.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Nie ma możliwości rezerwacji produktów. Wygrany produkt nie podlega wymianie/reklamacji. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Nanobauer Sp. z o.o. Oliwia Szuper. W ramach niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Nanobauer Sp. z o.o. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Czynności podatkowe wynikające z wygranej spoczywają na Organizatorze konkursu Jeśli w trakcie trwania konkursu zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wysyłki nagrody, ORGANIZATOR zobowiązuje się do wysłania jej najszybciej jak będzie to możliwe.

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz podanie numeru telefonu - w celu wysyłki wygranego produktu.
 2. Przystępując do Konkursu akceptujesz niniejszy regulamin. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.nano24.pl